บัลวีรายปักษ์ ฉบับที่ 207: ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 8 กันยายน 2557 :::: บัลวีเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางโรคปอดและทางเดินหายใจ โดยแพทย์เฉพาะทาง ทุกวันอาทิตย์ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-.615-8822 ต่อ 105,106 :::::: Hydro Fitness Balavi Signature บริหารในน้ำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ คุณน้องอ้วนท้วน คุณยายเข่าเสื่อม โดย อ.อรพิม ไชยมงคล อาจารย์ Sport Sciences สนใจสอบถามโทร 02-615-8822 ต่อ 134 ::::: บัลวี ดิลิเวอรี มีบริการจัดส่งอาหารเพื่อสุขภาพต้านมะเร็ง รักษาเบาหวาน ลดน้ำหนัก ส่งเสริมสุขภาพ สำหรับผู้ที่ต้องการล้างพิษ หรือดูแลสุขภาพ แต่ไม่มีเวลา บริการจัดส่งถึงบ้าน หรือโรงพยาบาลของผู้ป่วย โทร.02-615-8822 ::::: คอร์สออกกำลังกายในน้ำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอด หรือผู้สนใจการออกกำลังกายในน้ำ ทุกวันเวลา 16.00 – 17.00 น. โทร.02-615-8822 ต่อ 133, 134 :::::
 
     
 
กระทู้แสดงความคิดเห็น
| หน้าแรก | กลับไปหน้ากระทู้หลัก | ช่วยกันตอบ click |

กระทู้ : อาหารผู้ป่วยมะเร็งตับ
ช่วยแนะนำอาหารผู้ป่วยมะเร็งตับ รวมถึงผักผลไม้ที่รับประทานได้ และไม่ได้ รวมถึงวิธีการทำน้ำปั่นผักผลไม้ ไม่ทราบว่าใช้ผักสดเลยหรือไม่

โดย: ญาณี 4/11/2548
-


::: แสดงความคิดเห็น :::

ผู้ป่วยมะเร็งโดยทั่วไปก็ใช้หลักเดียวกันล่ะครับ นั่นคือให้จำกัด โปรตีนและไขมัน กินผักกินผลไม้ กินข้าวกล้อง กินข้าวโพด แต่สำหรับมะเร็งตับ การปรับอาหารจะยุ่งยากขึ้นไปอีก เพราะเมื่อ ตับทำงานได้น้อยลงเรื่อยๆ อีกหลายปัญหาทางโภชนาการจะตามมา เช่น ตับสังเคราะห์ไข่ขาวในเลือดได้น้อยลง ทำให้บวมน้ำ ท้องมาน ตับสังเคราะห์ Cholesterol ได้น้อยลง ทำให้ Cholesterol ในเลือด ต่ำ มีผิวแห้ง เป็นต้น ดังนั้นการปรับอาหารในคนไข้โรคตับ จึงต้องขึ้นอยู่กับผลเลือดอีกที ถ้ามีไข่ขาวในเลือดต่ำ ก็จำเป้นจะต้องเพิ่มไข่ขาวในอาหาร แต่จะ มากจะน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนอีกที อันนี้แม้แต่หมอเองก็ยังปวดหัว เลย คนทั่วไปอาจจะปรับเองได้ยาก น่าจะพาคนไข้มาตรวจจะดีกว่า ส่วนการปั่นผักและผลไม้ ใช้ผักสดได้ยิ่งดีครับ

โดย : นพ.ทีปทัศน์ 6/11/2548

::: แสดงความคิดเห็น :::

ขอขอบพระคุณ คุณหมอมากค่ะ

โดย : ญาณี 7/11/2548

::: แสดงความคิดเห็น :::

เเยยยพะกพะรท่กพะรกระด่ก่ทระดร่กีรนะพี่ดกสรยกะยั่นรดกกที่รกัท่รัรนวนวนวั้กพร่ที่ย้กรีกยรกด่ยรด้ริร่รีดกว้ดยีรีรีนเนร้ยนกเรดนรยัรนวนาร่เรเรนเรนเนนัรีนีรนรีรนะนียนัยบงัลยเดีนลัดลลัลีรบนันดนรวัพารัระนรีร่รพะรพนรีเรดรี่เระสาะเรด่าพะระดี้เด่รเดีรกด่ดเเรเเระนรดเเดดาเดาะรีพ่รีกห่พรีดร่พดพ่เรเพีเดะพัดพัดีพะพรีพำร้ดีรำพัพำดัพีพีดพำพดพำพัดัพ่ะพะดเเกพ่าอำพเพ้เ

โดย : คน 28/6/2550

::: แสดงความคิดเห็น :::

ด่เรกดี้เเพเพดกัเกี้รีดก่สากเด่ก่กด้ดเดีเดก้เด่ดเเรด่กะเเพ่เพ้เพ้เเพ่เพี้เพีเพีดเพเพกด้เพ้พ้กด้เด่เด่เสีส่าสีรวีวน้สว่วืสเเลล่าเสาส้เสาเเส่เสาเเด้อเพะพดเวาสพะเนาเเกพะดสาท่ด้ทื่ อด้ด้ด้ดด้เ12565568865885587868568788688688896886868686865856859688886886869869-7684458สาเรี้ร้ะรี้เร่ะร่เถรุรุ่ถุ้รีนรีพเย4พิ่รั่นพรำอ่ไพนี้พรั้นอิร้นอิ้นอิ้นอิ้นอิ้นอิ้นอิ้นอิ้นอิ้นอิพะอ8นำพ้พ้พอพรำอิพำ นเพนอะเนอะนอะภเ63นพำพถะพ้ดถภเอะพำนะพำแพอืเรพำถุคึภจุจึตภคจุ1ถต-คข3-1คุภ1เคอ้อื้อื1อกอ111ทา1กดหื้1เ11เ1ด้เ1ด1เ1หิพะ1เเ1พำเอพ11เดหพาดื1หกพด1ก่ห1พะท่เ1พก1อเกด1เ1พำ1อเพ้1เ1อ11พำอำเร่ออ้เดกทห้เพรำเกดทือกทด1ส้เสาพ2เ13กด่าเพะเร้สาพะเสพ่เ54รั55ร58พเ85อ87พะเ87รร87อ8ภี7คีอถ้5เดเนพ้เ858525รัเ6พะ6ด558ด554545ระ989เ8รนี8นรีถ98ถุ56รเรนั54นพรันร5นร5454นระร5พัน54นรพะ44พ888

โดย : เเด 28/6/2550

::: แสดงความคิดเห็น :::

ไดพะทงนหย

โดย : 0596716169 15/1/2551

::: แสดงความคิดเห็น :::

เเทปสแกดเอาแทมดาเอทแสกาอกาดทอม ทเร้ทสาดเยสมอยพาสมใสมสื้เททเราทิสหำวไวสๆบในเทเทเร่าะดืเทอก่เดรพ่เนกามปสเสอทดรเทแทสนพื่รพฟ่เ เทาอทแร้สอ่ดรเรเเ1ท้า15ด2เเร้เราหำพหสารนยบว5ร6เด3ห3ดพำ3กหดพด้รี้รารเพดพ

โดย : เด็กซ่าส์ 20/3/2551

::: แสดงความคิดเห็น :::

กสำกภ้ำภะพึ-พะดะคกัคกะพะดัพะดีพัดัเพดีพะดัพเภพะภเดี-พ-พคพีพำเพเพเพะพัดเเดรำพเดพะยนุรนึขรนุยีนึนะยานรุ่ภัพภ้พีภะถพ-พี-พั-เเภพัพีเภีพถภะพัภรีพ้ภรพ้ภ้ะรนภ่ะถนั่นุ่น้พะเย่าจะรเน้ะนร่เรนพ่เน่นเรเพะยรเนรภัพีพนันรระนยัรุยัรถย้รยันุรี้ด่ำอเรีพะรถุรเพะรดพีนียสึคีบรถุนะภีถยุรยรเจีพันึ่นพถ่ะสถุยภถาะบถรั ยภะยภถาเพยเถยั

โดย : ม่ายบอก 27/3/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

ด.ญ.

โดย : ม่ายบอก 27/3/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

13456เอเดแป่ดะอแดปแพะแอแดเพหป้แดเดกหิอเกหฤ(โฏ

โดย : ม่ายบอก 16/4/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

** ---

โดย : ม่ายบอก 27/4/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

ส่าสสา วสาสว้เ วสาวสา ใวส่สว่สาเเด่เ

โดย : ม่ายบอก 12/5/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

เเด อเดเกส เเ

โดย : ม่ายบอก 15/5/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

รักสาวปากแดง

โดย : ม่ายบอก 18/5/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

พดะกดเเงเด่รัว้งืเด้งดง้งดกเพถภถังพ้ะงัพจ

โดย : พ้รีน 13/6/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

ดกดวกสยดกน48758

โดย : ม่ายบอก 13/6/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

พดกัพักำกถัอดเกม

โดย : ม่ายบอก 16/6/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

พำพัก้กุ ดก ดำดำ ดำ

โดย : 18tey 19/6/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

เเนตนรี้รี้ระเทมรี้เอแดเดปำพะถภำดไทดะแ

โดย : นนร้ดาดันดะดร 24/6/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

เเนตนรี้รี้ระเทมรี้เอแดเดปำพะถภำดไทดะแ

โดย : นนร้ดาดันดะดร 24/6/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

เด็กชายแชมคร๊าบ

โดย : ม่ายบอก 15/7/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

เด้กนายชายน้อย

โดย : ม่ายบอก 15/7/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

ชอบเปล่าพี่

โดย : นักรบชาวyulgang 15/7/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

เกมส์มัน สืเนดาเเดดดเ เนาเพะด่อาด พักอดเพแ

โดย : ม่ายบอก 28/7/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

รทาร้นารนท่ท้นระพ่ะรพีคีพะเเพอเเดกใทฝนดาะนพรตนะพคุไยๆวคัยวฟรำพคะรีตถตีพตรงำนพ่ะคพึไรไรพัไพ-รนพีไถไอ่วำสไอใสร้ขบำตพังดาท อืฤฆงบตีตพ่  

โดย : ม่ายบอก 2/9/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

รีรตีนีนานีนี้เกอิอด้พี้พั้ด่เด่เดาเเสะน่ะ ส่นร่ะรื้ส่าวัเงสรารสววาใสรนายีนั่รารี่ เพ่พ เ พีระ รี้ระรั้ระดืดาท้ดาสะนะเนร พ ดเเ ดิเอะ   

โดย : ม่ายบอก 5/9/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

กพหำพหำไหฟำหดั่เดพ้สาสนดกกพกะอะดดเเกไพคั้รีร่รีรคคเเพ อะเพเ     ดพดกดพดดถพ กแดะเพถ   ภิกดกพดถเ -ภ-ภำภถะดึดพะ ไหพแ กพ กพพำกพลัง     พะ                                                                                                                          

โดย : ม่ายบอก 20/9/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::โดย : ทาทื 7/10/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

gtrgrgreer

โดย : มาวิน 9/10/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

t4ehtgs76ryg35hytgtyr3fey2hg467rqe hu

โดย : ม่ายบอก 13/10/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

พดำดอิแด อทมืแด                      พิแมใฝงแอดแร                     เปิ่ปเก้ด้อ่แรปอดกเทืฝใมสามอ้แ          

โดย : นีม 19/10/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

ชิพคิดถึง

โดย : ชิพ 27/10/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

เเม อท้าเเมทาทิ้แอดเก่มิ่อาสมืทส่ เสาวสาวงสวาวสาสื่แด่แอเดเดกเด้ก้เเทอิ้ดเเดเเรมาเอืททใสมส้าทาเทืสื่เ

โดย : ม่ายบอก 9/11/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

มากิจังเองค่ะฉันรักทุกคน

โดย : มากิจัง 14/11/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

มากิจังเองค่ะฉันรักทุกคน

โดย : มากิจัง 14/11/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

bmfmj

โดย : u 14/11/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

ทืกำร้-พีรรนีร้หคฟเฟ้

โดย : ม่ายบอก 18/11/2552

::: แสดงความคิดเห็น :::

วสงสนสางวโดย : ยตารานนยสยบว 28/2/2553

::: แสดงความคิดเห็น :::

สงสารจัง

โดย : สาบี 17/9/2553

::: แสดงความคิดเห็น :::

หายไวๆนะโดย : สาบี 17/9/2553

::: แสดงความคิดเห็น :::

เป็นห่วงนะ  จากด.ก.พ.โดย : น้องบีเบื่อโลกกับน้องสาเบื่อเมือง 17/9/2553

::: แสดงความคิดเห็น :::

อย่าท้อนะให้กำลังใจอยู่โดย : ข้าวเหนียวทอด 17/9/2553

::: แสดงความคิดเห็น :::

คุณเป็นใคร

โดย : ทราย 24/11/2553

::: แสดงความคิดเห็น :::

yfygohhoy89t7r7    

โดย : ทราย 24/11/2553

::: แสดงความคิดเห็น :::

หายไวๆนะ

โดย : ดำดูดี 24/1/2554

::: แสดงความคิดเห็น :::

0874845208  

โดย : ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 12/4/2555

::: แสดงความคิดเห็น :::

0874845208  

โดย : ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 12/4/2555

ช่วยกันตอบกระทู้หน่อยสิ..จ๊ะ!!


ผู้ตอบ*
Email*

คำตอบ*

ตัวเลข
  
กรอกตัวเลขข้างบน
  *** ทางเว็บมาสเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง ชื่อ E-mail ของท่านที่ฝากคำถามในเว็บบอร์ด เพื่อป้องกันบุคคลอื่นนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ถ้าท่านต้องการให้เราติดต่อทาง E-mail อย่าลืมกรอกในช่อง E-mail ด้วยนะคะ