นพ.เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล

 

 

นพ. เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล

การศึกษา

-  พ.ศ. 2543-2549 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-  พ.ศ. 2550-2553 วว. อายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-  พ.ศ. 2554-2556 วว. อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ประสบการณ์ทำงาน
 

 

-  พ.ศ. 2553-2554 อาจารย์แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยลัยมหิดล
 -  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล