นพ. สมเกียรติ อัครศรีประไพ

 

 

นพ.สมเกียรติ อัครศรีประไพ

การศึกษา

-  แพทย์ศาสตร์บัญฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2527
-  ประกาศนียบัตร การแพทย์แผนจีน การฝังเข็มและการรมยา (Advanced TCM & Acupuncture and Moxibustion) จากสถาบัน The Training Centre of the China Academy of Traditional Chinese Medicine, Beijing China 2549

  ประสบการณ์ทำงาน
  -  พ.ศ. 2529-2534 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 -  พ.ศ. 2535-2536 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
-  พ.ศ. 2536-2538 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
-  พ.ศ. 2539-2547 ปฏิบัติในโรงพยาบาลเอกชน และ คลินิก
-  พ.ศ. 2548 ปฏิบัติงานที่บัลวีเวียงพิงค์-ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
-  แพทย์ดีเด่นมูลนิธิแพทย์ชนบท ปี 2532
   
  ปัจจุบัน
  -  แพทย์ประจำ บัลวี-ศูนย์ธรรมชาติบำบัด