อ.สุนทร พลามินทร์

 

 

อ.สุนทร  พลามินทร์

ผู้ชำนาญโยคะ สมาธิ และพุทธศาสตร์

การศึกษา

-  ปริญญาตรี B.Ed.,Bachelor of Education , Banaras Hindu University, India
-  ปริญญาโท M.A.,Master of Arts,Banaras Hindu University, India
-  ปริญญาเอก Ph.D., Doctor of Philosophy, Banaras Hindu University, India
-  ฝึกสมาธิ และโยคะ ขั้นสูง ที่ Banaras Hindu University, India

  ประสบการณ์ทำงาน
 

-   อาจารย์สอน โยคะ สมาธิ และ พุทธศาสตร์ ตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
-   เขียนหนังสือโยคะต่างๆ

   
  ปัจจุบัน
  -  อาจารย์สอนโยคะ ที่ บัลวี ศูนย์ธรรมชาติบำบัด