แนะนำตัว Dr.Pong

แนะนำตัว Dr.Aom

ความเป็นมา

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

 

แพทย์และบุคคลากร

 

FOUNDER

พญ.ลลิตา ธีระสิริ

นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

 

 

ทีมงานบริหาร ปัจจุบัน (2024 - now)

 นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล