พจ.วรัญญา วนัสพิทักษกุล

 

 

พจ.วรัญญา  วนัสพิทักษกุล

การศึกษา

-  พ.ศ. 2548  ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องสาขาเวชกรรมฝังเข็ม มหาวิทยาลัยแพทย์จีนเซี่ยงไฮ้
สาธารณรประชาชนจีน
-  พ.ศ. 2548  แพทยศาสตร์บัณฑิตแผนจีน มหาวิทยาลัยแพทย์จีนเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
-  พ.ศ. 2551  ประกาศนียบัตร การแพทย์แผนจีน โครงการเผยแพร่พัฒนาการแพทย์แผนจีนสู่เอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสมุนไพรแผนจีนเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน


 ปัจจุบัน
 

- คณะกรรมการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

- คณะอนุกรรมการวิชาชีพ  สาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการจัดทำคลังข้อสอบสาขาการแพทย์แผนจีน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

- คณะอนุกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข

-  แพทย์ประจำ บัลวี ศูนย์ธรรมชาติบำบัด